Samstag, 23. Januar 2016

Toda Shinryuken Masamitsu

                                            Todas Shinryukens Dojo Kun (5 Regeln)

                  明治二十三年春正月 記 戸田真龍軒正光
                                Geschrieben am Neujahrstag 1891
                    TODA SHINRUKEN MASAMITSU SOKE SHINDEN FUDO RYU