Freitag, 9. November 2018

Shindenfudo ryu Dakentaijutsu
 Seminar mit Daishihan Armin Dörfler 2018
Shizen Shigoku no Kata
Natürlichkeit und Balance