Sonntag, 25. Januar 2015Kenbu (剣舞, ,剣武)
Shibu (詩舞)
 
Kenshibu (剣詩舞,) Schwerttanz
 
 
Takamatsu Toshitsugus Kenshibu

 
 
                                                 Sylvain Guintard Buyukai demo 2014
                                                                 Tsurugi-no-mai

 
                                            
 
 
 

                                                                 Kusanagi-no-Tsurugi