Sonntag, 20. Oktober 2013

Jin Ryaku no Maki 人略の巻

Impressionen vom Letzten Workshopteil des Tenchijin ryaku no maki Kurses

蹴リに対して Keri ni Taishite
投返       Nage Kaeshi
敲に対して Tata ni Taishite
無刀捕型 Mutōdori Gata
鼠逃遁甲の型 Santo Tonkō no Kata